ThisAddIn.Designer.xml 1.1 KB

12345
  1. <hostitem:hostItem hostitem:baseType="Microsoft.Office.Tools.AddIn" hostitem:interfaceType="Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.IOfficeEntryPoint" hostitem:namespace="HelpfulHighlighter" hostitem:className="ThisAddIn" hostitem:identifier="ThisAddIn" hostitem:primaryCookie="AddIn" hostitem:master="true" hostitem:startupIndex="0" xmlns:hostitem="http://schemas.microsoft.com/2004/VisualStudio/Tools/Applications/HostItem.xsd">
  2. <hostitem:hostObject hostitem:name="Application" hostitem:identifier="Application" hostitem:type="Microsoft.Office.Interop.Excel.Application" hostitem:cookie="Application" hostitem:modifier="Internal" />
  3. <hostitem:hostControl hostitem:name="CustomTaskPanes" hostitem:identifier="CustomTaskPanes" hostitem:type="Microsoft.Office.Tools.CustomTaskPaneCollection" hostitem:primaryCookie="CustomTaskPanes" hostitem:modifier="Internal" />
  4. <hostitem:hostControl hostitem:name="VstoSmartTags" hostitem:identifier="VstoSmartTags" hostitem:type="Microsoft.Office.Tools.SmartTagCollection" hostitem:primaryCookie="VstoSmartTags" hostitem:modifier="Internal" />
  5. </hostitem:hostItem>